Číslo 45.199014. Březen

OBSAH:
Úvod
Planetárky sněhem (ne)zaváté
Ze zpravodajské sítě Bílého trpaslíka

Úvod

Tento tečkovaný obrázek není ničím jiným než zobrazením rozložení 1470 planetárních mlhovin na obloze v galaktických souřadnicích. Tečkou jsou vyznačeny ty, které jsou uvedeny v Perkově, Kohoutkově Katalogu planetárních mlhovin, křížkem pak ty, které byly objeveny v letech 1966 až 1977. Dovedete vysvětlit, proč je toto rozložení právě takové jaké je?

Tento obrázek taky předznamenává, že dnešní Trpaslík je opět věnován ..........

OBSAHtisk 


Planetárky sněhem (ne)zaváté

O letních prázdninách ´90 proběhla malá pozorovací kampaň na získání reálnějších hodnot vizuálních hvězdných velikostí vybraných nápadných planetárních mlhovin letní oblohy. Zúčastnilo se jí celkem 11 pozorovatelů, kteří získali 89 souborů odhadů hvězdných velikostí 25 planetárních mlhovin.

1.1 Způsob pozorování

K pozorování byly použity běžné dalekohledy, především triedry a Somet binar 25x100. Hvězdná velikost planetární mlhoviny (stelárního vzhledu) byla porovnávána Argelanderovou metodou (nikoli "brněnským proměnářským způsobem") s několika úhlově blízkými obdobně jasnými srovnávacími hvězdami. K identifikaci mlhoviny a k vyznačení použitých srovnávacích hvězd byly použity výřezy z atlasu Uranometria 2000.0.

1.2 Získaný materiál

Přes relativní množství pozorování bylo možné k dalšímu zpracování zatím použít jen 59 pozorování (2/3 z celkového počtu) a k výslednému stanovení odhadnuté vizuální hvězdné velikosti mlhoviny jen 41 pozorování (tedy asi jen 1/2 z celkového počtu). Zpracovány nebyly všechny, které byly jediné k dané planetární mlhovině. Dále ty, u kterých se nepodařilo použité srovnávací hvězdy identifikovat (taková situace nastávala, když pozorovatel zaslal místo použitého výřezu z atlasu svoji špatnou kresbu hvězdného okolí mlhoviny). Slabé srovnávací hvězdy také nemusely být uvedeny v SAO katalogu (a neznáme tedy jejich hvězdné velikosti v oboru V). Dále byla vyřazena všechna pozorování jednoho pozorovatele, který nepoužil předepsanou metodu odhadování. K výslednému stanovení hvězdné velikosti byly nakonec použity jen ty soubory odhadů, kdy byla známa hvězdná velikost u alespoň tří srovnávacích hvězd.

1.3 Stanovení hvězdné velikosti planetární mlhoviny

Pro jednu planetární mlhovinu byly nejdříve zpracovány jednotlivé soubory odhadů, a ty pak normálními statistickými metodami sdruženy. K zpracování souboru odhadů byla použita metoda nejmenších čtverců. Postup byl následující - Nejdříve se vynesly do grafu body závislosti odhadnutého rozdílu mlhoviny a použité srovnávací hvězdy v odhadních stupních (na vodorovné ose) na hvězdné velikosti (obor V) použité srovnávací hvězdy (na ose svislé). Těmito body byla již výše zmíněnou metodou nejmenších čtverců proložena přímka vyjádřená ve tvaru y=px+q (zároveň stanovena směrodatná odchylka koeficientů p, q - t.j. v jak velkém intervalu leží hodnoty p, q s pravděpodobností asi 68%). Koeficient q udává vypočítanou hvězdnou velikost planetární mlhoviny, koeficient p (směrnice stanovené přímky) pak udává velikost jednoho odhadního stupně.

2.l Výsledky pozorování

zahrnuje uvedená tabulka, která obsahuje všechny podstatné údaje charakterizující každý soubor odhadů - velikost jednoho odhadního stupně v decimagnitudách p a jeho směrodatná odchylka, odhadnutou hvězdnou velikost q s chybou (opět v decimagnitudách) a počet jednotlivých odhadů, ze kterých se vycházelo při stanovení těchto hodnot (tedy vlastně počet použitých srovnávacích hvězd, u kterých byly známé hvězdné velikosti uvedené v SAO katalogu). Je-li místo údaje uvedeno písmeno N, byl získaný soubor z mnoha důvodů nezpracovatelný, písmeno S pak signalizuje, že použité srovnávací hvězdy nebyly v SAO katalogu uvedeny.

Ve spodní části tabulky jsou uvedeny výsledné (sdružené) hvězdné velikosti mlhovin a dále pro porovnání údaje ze Sky Catalogue, katalogu k Atlasu Coeli, NGC katalogu, Burnhamś Celestial Handbook a Hvězdářské ročenky 1991 (viz článek V. Znojil Planetární mlhoviny).

V posledním levém sloupci je pak uvedena průměrná velikost jednoho odhadního stupně každého pozorovatele (tento údaj je však velmi orientační).

3.1 Interpretace výsledků

Velké rozdíly jednotlivých odhadů (i velké směrodatné odchylky) mlhovin mají mnoho důvodů. Tím nejpodstatnějším je, že planetární mlhoviny jsou téměř monochromatickými zdroji světla. V tom případě pak velmi záleží, jakým způsobem provádíme porovnávání (díváme-li se doprostřed mezi srovnávané objekty, nebo přejíždíme-li očima mezi nima), díváme-li se centrálním nebo bočním viděním, mezi kterými je velký rozdíl v citlivosti. U jasných planetárních mlhovin se může uplatnit i barevné vidění (mnohé mlhoviny jsou vidět modré či zelené - typickým příkladem může být NGC 7662). Svou roli zajisté hraje použitý přístroj, pozorovací podmínky. Mnohé chyby by mohl způsobit i SAO katalog, který není vždy spolehlivým zdrojem údajů. Předpokládáme-li, že můžeme odhadovat vhodnou metodou hvězdné velikosti s přesností O,O5 mag, je SAO katalog udávající hvězdné velikosti na desetinu magnitudy "příliš hrubý".

Dalším zajímavým údajem je velikost jednoho odhadního stupně. Můžeme říci, že jeho velikost je přímo úměrná nezkušenosti pozorovatele. Začátečník má velikost jednoho odhadního stupně okolo O.5 mag, se vzrůstající zkušeností v odhadování klesá i velikost tohoto stupně. Zkušený pozorovatel ho má velký asi 0.1 mag a vhodnou metodou pozorování "se může dostat i méně".

Vypočítaný údaj je však jen jakási orientační hodnota. K proložení byla totiž použita lineární regrese za mylného předpokladu přesných údajů hvězdných velikostí srovnávacích hvězd v SAO katalogu. Proto vycházejí tyto hodnoty pro jednoho pozorovatele velmi rozdílné.

3.2 Zpřesnění výsledků

lze provést několika směry. Protože nejsou dodnes mnohdy ani orientačně prostudovány velikosti a formy jednotlivých vlivů na stanovení hvězdné velikosti, je třeba sesbírat co nejvíce dalších takovýchto pozorování, na kterých by bylo možné tyto vlivy studovat (což se v první řadě týká především pozorování proměnných hvězd). Samotný výsledek lze také zpřesnit použitím co největšího počtu srovnávacích hvězd, které by měly mít vůči mlhovině rozdíl hvězdných velikostí kolem jednoho až dvou odhadních stupňů (těch, u kterých je rozdíl 3 odh. stupně a více by mělo být používáno až na druhém místě). Problémem však je většinou nedostatek takovýchto vhodných hvězd ("teorie je sice pěkná věc, ale realita je mnohem horší").

Dalším možným krokem by bylo použití rozostřovací Hollanovy metody (určitě u nestelárních mlhovin) u jasnějších planetárních mlhovin, u kterých lze takové rozostření provést. I to však musí být podrobeno zkoumání.

4.1 Porovnání získaných výsledků s katalogovými údaji

Je všeobecně známo (alespoň mezi pozorovateli oblohy), že nelze věřit katalogovým údajům, ba se jimi dokonce řídit. Z tabulky je vidět, že údaje získané pozorovateli jsou vždy menší (tedy jsou jasnější), než uváděné hodnoty v katalozích. Jde o to, že katalogové údaje uvádějí jasnosti planetárních mlhovin v různých barevných systémech, na různých vlnových délkách, popř. se udává fotografická hvězdná velikost. Dobrým příkladem může být Perkův, Kohoutkův Katalog planetárních mlhovin. Se zjištěnými údaji velmi dobře korespondují data uvedená Vladimírem Znojilem, která uvádí zřejmě na základě svých bohatých pozorovatelských zkušeností, částečně se k nim blíží i údaje uváděné v knize Burnham´s Celestial Handbook.

5.1 Výhledy do budoucnosti

Samozřejmě i letos o prázdninách se vrátíme k mlhovinám. Nyní se ovšem budeme muset zaměřit na několik málo jasných, ke kterým bychom měli získat co největší množství odhadů. Zapojti se musí především ti, kteří pozorovali již v roce 1990. Na získaném souboru dat, bude-li dostatečně veliký, pak bude možné zkoumat již výše zmíněné vlivy na přesnost odhadu, ale také i změny, kterými "prošli jednotliví pozorovatelé" během uplynulého roku.

Pozorování však bude trochu jinak organizované. Pozorovatelé budou většinu svého získaného materiálu sami zpracovávat a do centra posílat již "přetavené" údaje. Tak se aktivně zapojí i sami pozorovatelé.

Každý zájemce obdrží před začátkem pozorovací kampaně podrobné pokyny.

5.2 Závěrem

Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným pozorovatelům: Marcele Mackové, Denise Dvořákové, Petru Štěpánovi, Petru Hlousovi, Hynku Faltovi, Peteru Begenimu, Palovi Jablonickému, Petru Pravcovi, Honzovi Horkému, Tomášovi Markovi a Michalovi Nováčkovi za to, že pozorovali a dále pak RNDr. Zdeňkovi Mikuláškovi, CSc. za to, že obětoval svůj čas na mé problémy a pomohl mi se statistickým zpracováním. Ještě jednou děkuji.

  NGC 3587 6210 6572 6781 6804 6818 6826 6884 6891 6905 7027 7662  
  pozorovatel                          
p     6,9 6,8 6     1,3 3,4         4,8
op     0,6 1,2 1,2     2,5 3,2         1
q Štěpán S 80,5 80,4 88,5 N - 83,3 101,6 S S N N  
oq     0,8 1,5 2,6     3,3 10,1          
N     4 4 5     4 6          
                             
p     3,1 3,4 2,7     1,7       2 2,6 2,7
op     1,4 0,7 1,2     0,6       1,1 0,3 0,4
q Macková N 83,3 82,1 82,6 S S 84 S S S 103,5 88  
oq     4,2 1,6 3,6     1,3       3,4 1,1  
N     4 6 5     6       4 5  
                             
p               9,9       3,4   6,7
op               0,4       2,9   2
q Nováček N - - - - - 96,3 - - - 90,7 -  
oq               5,8       6,1    
N               3       3    
                             
p     2,7 1,5     0,8 2,2   2 2,5 3,6 6,3 2,8
op     0,3 1,8     0,3 0,9   4,6 2,7 1 1,1 0,6
q Hlous - 82,7 84,2 - - 92,5 80,6 N 95 94,2 81,6 79,8  
oq     1,2 5,1     1,3 2,2   10,9 9,1 2,9 2,3  
N     6 7     6 7   3 3 7 7  
                             
p     5,1   1,9                 3,5
op     0,5   1,1                 0,7
q Falta - 86,6 N 86,1 - - - - N - - -  
oq     1   2,3                  
N     6   6                  
                             
p     1,3 4,6       2,3           2,6
op     0,2 0,2       1,1           0,6
q Begeni N 89,5 75,7 - - - 83 - S - - -  
oq     0,3 1,3       1,8            
N     5 2       7            
                             
p     2,4 3,2 3,1       1,2 2       2,5
op     0,9 1,6 1,7       0,7 0       0,6
q Dvořáková - 83,5 79,3 88,5 S - - 89,8 91 S - -  
oq     2,2 1,9 2,6       0,7 0        
N     6 8 5       5 3        
                             
p     6,8         3,4       5,2   4,7
op     1,8         1,7       0,8   0,9
q Jablonický - 81,8 - - - - 85,6 - - - 81,4 -  
oq     2,4         3,7       1,8    
N     4         9       7    
                             
p     3,9 1       0,2       1,9 2,3 1,8
op     0,7 0,4       0,4       0,6 0,5 0,3
q Pravec - 86,6 80 - - - 82,8 - - S 86,1 82,4  
oq     0,6 1,1       0,7       1,6 1  
N     5 7       5       7 7  
                             
p       1,3                   1,3
op       0,7                   0,7
q Dušek - - 79,6 - - - - - - - - -  
oq       2,1                    
N       5                    
                             
q   - 84,6 80,5 89,4 - 92,5 84,3 96,2 933,7 94,2 86,7 82,9  
oq     0,7 1 2,2   1,3 1,2 5,6 3,3 9,1 1,8 1,2  
                             
Sky Cat.   120 93 90 118 122 99 98 126 117 119 104 92  
                             
Katalog AC   120 97 96 125 133 99 88 126 114 119 104 89  
                             
Burnham   110 85 90 125 130 100 88 125 100 120 90 85  
                             
V. Znojil   90 85 80 115 133 90 85 105 95 110 85 80  

OBSAHtiskJiří Dušek


Ze zpravodajské sítě Bílého trpaslíka

 • Ti z vás, kteří čtou důkladně časopis Kozmos, nebudou překvapeni následující zprávou. Jádro planetární mlhoviny NGC 2346 opět začalo měnit svoji hvězdnou velikost. Dle sdělení Luboše Kohoutka byl pozorován v polovině ledna pokles o asi 0.08 mag, který trval asi tři noci. Pozorování byla provedena fotometrem na observatoři ESO. Tak malá změna je sice zatím mimo možnosti amatérských pozorovatelů, neznamená to však, že byste ho neměli pozorovat. Je totiž možnost, že se bude velikost změn zvětšovat. (V době objevu byly pozorovány změny jasnosti až o 2,2 mag.) Jakákoli pozorování zašlete ihned do Bílého trpaslíka a Astra. Hledací mapku a několik málo informací ohledně NGC 2346 naleznete v již zmíněném časopise Kozmos č. 1/9.
 • Vy, kteří jste v noci z 6. na 7. března nespali a poslouchali pořad Noční proud, mohli jste být příjemně překvapeni písničkou, kterou hráli v jednu hodinu ráno. Byla určena všem pozorovatelům hvězdné oblohy a také Bílému trpaslíku - poslednímu samizdatu u nás. Za vše může dopis Leoše Ondry, jemuž Noční proud zpříjemňuje bezesné noci při výrobě časopisu Astro.
 • S časem přibývá dotazů, co že se to děje s Astrem. Proč už konečně nevyšlo! Odpověď na tento dotaz by mohla zabrat několik stránek Trpaslíka, takže se jen omezíme na konstatování, že již brzo bude dvojčíslo 2/3.
 • Existence Bílého trpaslíka jako samizdatu je zřejmě u konce. Xerox sice zatím nepodražil, ale zvýšily se náklady na obživu, takže si nemůžeme dovolit platit BT z vlastní kapsy. Například toto číslo vyšlo jen díky finančnímu daru Viktora Jelínka (vedoucí pozorování galaxií), který zaplatil podstatnou část nákladu. Je několik možností budoucích forem existence BT - od plného krytí sponzory až po plné zaplacení odběrateli. Vždyť jedno číslo stojí i s poštovným 5 Kč a při nákladu 65 kusů dvakrát měsíčně to již naše dvě kapsy neutáhnou dlouho.
 • Program dubnového semináře zatím nedoznal podstatných změn. Jediným zajímavým zpestřením bude jakýsi mikroseminář pozorovatelů planet, který proběhne během pozdního sobotního odpoledne a nedělního rána.
 • Již brzo spatří světlo světa Perseus č. 1, jehož porodní bolesti jsou více než velké.
 • Ovšem snad ještě větší má brněnské planetárium, kde by měl být provoz neoficiálně zahájen v polovině června.
 • V rámci Projektu vznikla nová sekce. Tomáš Nejeschleba se ujal vedení pozorování proměnných hvězd. Vzhledem k tomu, že má k dispozici za proměnnářskou literaturu bohatou knihovnu brněnské hvězdárny, má se na co těšit.
 • Představovat hvězdný atlas pana Pokorného a Znojila netřeba. Několik listů jsme přidali k BT, krátký informační článek vyšel i v Astru. Ovšem náš informační kanál zachytil zprávu, že tento atlas bude konečně komerčně vydán jako zvláštní číslo časopisu Kozmos! Snad to bude již letos.
 • Bílý trpaslík č. 47 vyjde jako zvláštní příloha zpravodaje ASTRO č. 3/91 !!!!!!!!!!!!!!!!!
 • Viktor Jelínek prodává refraktor - hledač komet, průměr objektivu 80 mm, ohnisková vzdálenost 300 milimetrů, zvětšení l7x, na jednoduché azimutální montáži a dřevěném stativu. Pěkná mosazná práce. Cena asi 2 500 Kč. V případě zájmu se obraťte na adresu: Viktor Jelínek, Hězdárna, 757 01 Valašské Meziříčí.
 • Bohužel musíme zrušit docela využívanou službu Text Copy, jelikož se časopisy Sky and Telescope staly na brněnské hvězdárně nedostupnými! Jakmile se situace zlepší, službu znovu obnovíme. Všichni, kteří nám dluží nějaké peníze, naleznou v Trpaslíku vyúčtování. Nadále však platí nabídka Leoše Ondry o kopie vybraných listů z atlasu Uranometria.
 • Jestli si pamatujete na takovou tu obrazově pěknou otáčivou mapku hvězdné oblohy (autor A. Rükl, vydala hvězdárna v Praze), tak si ji můžete ještě koupit na hvězdárně ve ValMezu. Cena mapky je 7 Kč a k tomu si ještě připočítejte poštovné.
 • V prvním březnovém týdnu se konečně objevilo zimní číslo časopisu Deep Sky. Je věnováno především planetárním mlhovinám (zřejmě si vzali příklad z Bílého trpaslíka). Co však bylo nadmíru zajímavé, bylo krátké sdělení, jak tento časopis vzniká a jaký má náklad. Každého čtvrt roku vychází 12 000 kusů, z toho je 9 500 kusů rozebráno stálými předplatiteli. Asi 100 kusů posílají různým organizacím zdarma! Časopis samotný vzniká jako vedlejší produkt práce na slavném Astronomy. Redaktoři mu věnují svůj volný čas a volnou kapacitu ve výrobě. Proto muselo být například zimní číslo hotové již v půlce října. Jak sami píší, nemají mnoho času na to, aby do něho přispívali. Proto vyzývají všechny pozorovatele, aby tam psali oni a aby nejlépe dodávali své články "camera ready". Brány do tohoto periodika máte tedy otevřeny i vy!!!!!!!!
 • Touto docela příjemnou zprávou končíme dnešní informační servis. Za čtrnáct dní AHOJ!

OBSAHtiskJirka Dušek