Číslo 74. 1995 Září

OBSAH:
Krev prolitá
Je Mléčná dráha také spirální mlhovonou?
Vzdálenost středu Galaxie
Je Mléčná dráha také spirální mlhovinou?
M54 - vyslanec z cizích světů
Spirální struktura Galaxie
Baadeho oknem ke středu Galaxie
21./22. července 1995 - Těšíkov
Hvězdný komplex v Perseovi
Vše, co jste kdy chtěli odhadnout, ale báli jste se rozostřit II.
První den nan Měsíci
Literatura divokého východu
Jarní nebe starých Slovanů
Zajímavá pozorování

Krev prolitá

Stalo se, že nám do bazénu, kde bylo jen trochu zimní vody na dně, spadl bobřík pižmový, podle opavské nomenklatury ondatra pižmová (O. zibethica zibethica L. 1766); nomenklatura ovšem byla danému tvoru fuk. Daný tvor seděl zkroušeně v koutku, jeho očka se třpytila divokým děsem, hnědý kožíšek hrál do zlatova a dlouhý lesklý ocásek do bahenna. Než jsem shledal náčiní vhodné k chytání a odnášení bobříků či přímo ondater, rozhodl se kolemjdoucí soused, nezběhlý v hlodavcích vůbec, natož v hlodavcích u nás teprve od roku 1905 usídlených, že jde o obrovitého potkana, krvelačného jako tygr a infekčního jako morový špitál, doběhl rychle pro vzduchovku a střílel tak dlouho, až z bobříka zbyl jen neforemný chomáč chlupů s plovacími pacičkami a vyceněnými zuby. Všude kolem byla krev, na stěnách, na dně, po chomáči a pod chomáčem a zbytek vody byl jako rudé moře. Čímž skončila epizoda lovecká a byl jsem povolán k likvidaci následků. Lidstvo se vůbec dělí na lovce a likvidátory následků.

Zakopal jsem nebožtíka přistěhovalce pod smrčky a jal se za pomoci početných hadrů očišťovat střelnici. Bazén nemá odtok, a proto se asanace podobala spíše pronásledování krve na sever, na jih, na západ, na východ, nahoru, dolů a kolem dokola. Honit krev po prázdném bazénu je činnost stejně inspirativní jako naslouchat Haydnově Symfonii na odchodnou z desky, v níž jehla zapadá do stále stejné drážky, a tak jsem se během té hodinky s přítomnou krví hluboce spříznil a začal si ji tak nějak představovat.

Vůbec to nebyla jen taková ta nepříjemná barva, co má být správně normálně a jedině uvnitř bobříka. Byl to bobříkův skrytý život vypuzený navenek. Drobné rudé moře bylo možná jistou rozpomínkou na dávné silurské moře, které si život vzal pro jistotu s sebou na souš, jako vnitřní prostředí, aby se nemusela látková výměna v radikálně jiné koncetraci iontů, v jiném osmotickém tlaku a s jinými solemi příliš přešupajďovat. Přinejmenším se tato poetická představa dosud traduje v mnoha učebnicích fyziologie.

Ve vyvrženém mořátku se v každém případě shlukovaly a rozpadaly miliardy červených krvinek, jejichž hemoglobinové molekuly neměly jak a komu předat své čtyři molekuly kyslíku.

Krvinky se zachycovaly v něžných a mohutných sítích fibrinových vláken, která vznikala z fibrinogenu působením trombinu, který vznikl z protrombinu působením celého vodopádu faktorů vznikajících z neaktivních forem, jeden po druhém, za přitomnosti vápníkových iontů a fosfolipidů z krevních destiček a tromboplastinu, jímž se prostřílené cévy snažily dát najevo, že se nemá krvácet, neboť to vadí, ačkoli to už nevadilo.

A v séru mezi krvinkami se možná dosud tetelily, doznívaly a zanikaly vniřní signály bobřičího života, povely hypofýzy játrům a nadledvinkám, povely štítné žlázy všem možným buňkám, povely nadledvinek cukrům a solím, povely slinivky břišní játrům a tukové tkáni, dohasínající rozmluva organismu složeného z bilionů buněk žijících jednotně díky jednotným informacím.

Zejména pak v podmínkách závěrečné štvanice uvolněný adrenalin a stresový hormon kortikotropin ještě dotrubovaly svůj alarm. Poplach pro játra, aby se mobilizovaly cukry ze zásobních forem, poplach k rozšíření cév kosterních svalů a věnčitých tepen srdce, k zvýšení srdeční činnosti, k rozšíření průdušinek, k zúžení kožních cév a zježení chlupů, k rozšíření zornic, poplach zkracující čas srážení krve, celý ten vnitřní bojový halas, opuštěný vším, co mu mělo naslouchat. A byly tu konečně i endorfiny, jež snižují pocity bolesti posledního zápasu a pocity úzkosti bojovníků, jakož i látky zbystřující paměť, neboť boj o život si máme dobře pamatovat, pokud máme čím.

Takže tu bylo celé bobří udatenství, celý základ hrdinnosti vyvázané ze života a přesahující život.

Ale hlavně mezi denaturujícími se bílkovinami a rozkládajícími se peptidickými řetězci žily, vpravdě žily buňky, jak ví každý, kdo nahlédl do mikroskopu, nebo kdo si vzpomene, jak v Cambridgi druhdy vypěstovali živé tkáňové buňky z vnitřku salámu, tedy útvaru, který konal rozhodně delší popohřební pouť než krev ještě tekoucí; byli tu tedy trosečníci v chladnoucím oceánu, bílé krevní buňky po miliónech a miliardách, na betonu, v hadrech, ve vyždímané kalnosti. Zaleklé nezvyklou teplotou a koncetrací solí, postrádajíce jednotné signály a jemné čeřiny výstelky cév, ale žily a hledaly podle povahy své. Lymfocyty T pátraly svými čidly po bobříkově já, po vlastních znacích těla, jakož i po znacích cizoty, lymfocyty B se pídily svými protilátkovými molekulami po všem, čemu se bobříci za celou dobu svého vývoje naučili, plazmatické buňky tu a tam ronily protilátky, jakož i fagocytární buňky se svým měňavkovitým plazivým pohybem plížily po betonu a snažily se pohltit nekonečný povrch bazénu, vypouštějícíe naň svá trávící granula. A tu a tam se třeba ještě některý blast rozdělil a dal vznik dvěma novým, posledním.

Tyto nesmírné oddíly domobrany bez ohledu na rychle rostoucí ztráty dosud bránily bobříka před pískem, cementem, vápnem, bavlnou a trávou, poznávaly, reagovaly, signalizovaly, znehybňovaly, hynuly do posledního muže v poslední bitvě, pod praporem identity dávno pohřbené pod smrčky.

Život mnohobuněčných je komplikovaný, komplikovaná je i jejich smrt.

To, co se nazývá smrtí jedince, jež je definována zástavou srdce a přesněji ztrátou mozkových funkcí, není ještě smrtí systému, který hlídá a zajišťuje jedinečnost. Do jisté míry v buňkách, lymfocytech tohoto systému bobřík pořád ještě běhal po bazénu a hledal sám sebe.

Miroslav Holub

Na světě je několik věcí, které mne pokaždé, kdy je spatřím, fascinují. Z těch astronomických se jedná o každodenní východ Slunce a během léta bez problémů pozorovatelnou Mléčnou dráhu. V obou případech se jedná o silný zážitek. Slunce, majestátně se vynořující zpoza obzoru, dává jasně na vědomí, kdo je tady pánem - miliardy miliard (či ještě více) tun těžká žhavá koule z vodíku, trochy helia a zanedbatelného množství ostatních prvků. Na temném nebi a pokud možno z jižních šířek zase připomíná světlý pás Mléčné dráhy se svými světlými i tmavými zákoutími bezvýznamnost a zanedbatelnost planety Země. Schválně si někdy jen tak lehněte a pozorně se zadívejte. Nezdá se vám, že ležíte v ohromném skleníku, za kterým se nacházejí další - blízké, bizardní a početné - světy?

Právě Mléčné dráze, resp. naší Galaxii, je přitom věnováno několik následujících článků, početních úloh a dokonce jedna vystřihovánka. Jako jakási "šlehačka na dortu" k nim potom bude přidána přednáška Leoše Ondry, kterou přednese na chystaném Setkání členů APO.

Takže se pohodlně usaďte, procházka Galaxií začíná...

Kresbu Mléčné dráhy reprodukovanou na protější stránce pořídil během dvou nocí (6. července a 1. září) roku 1991 Otto Janoušek v obci Strkov. Nepokusíte se o něco podobného i vy?

OBSAH tisk Jiří Dušek


Je Mléčná dráha také spirální mlhovinou?

Doc. dr. J. M. Mohr, Vesmír 8/1935

Jistě každý, kdo v jasných letních večerech byl uchvácen pohledem na Mléčnou dráhu, ptal se po tom, jaké postavení zaujímá Mléčná dráha vzhledem k vesmíru hvězd, který vidíme. Vždyť fenomén Mléčné dráhy je tím zajímavější, že je to prstenec, který se vine po celé obloze; v souhvězdí Labutě se rozděluje ve dvě větve, které se od sebe nejvíc vzdalují v souhvězdí Střelce, které pozorujeme při horizontu v letních měsících a jež se opět spojují v souhvězdí Centaura na jižní polokouli. V místech Mléčné dráhy, jež jsou od sebe nejvíce vzdáleny, nalézáme také nejjasnější místa. O 180° dále, to jest v souhvězdí Persea, je naopak Mléčná dráha jen velmi málo vyznačena a nabývá intesity až opět ve Vozkovi. Na jižní obloze sluší ještě zmínit se o souhvězdí Carina, které rovněž nám ukazuje velice intensivní místa Mléčné dráhy. Tím se také vysvětluje, proč Mléčná dráha se nám jeví markantněji v létě a zejména v krajinách menších zeměpisných šířek.

Dlouho trvalo, než exaktní věda mohla pronést uspokojivější názor na postavení Mléčné dráhy vůči systému hvězd, který nás obklopuje. Popud k tomu daly především tak zvané spirální mlhoviny, jichž dnes známe téměř 2 000 000, a to všech možných tvarů a rozměrů. Mnohému čtenáři budou známy spirální mlhoviny v Andromedě a Honicích psech. Obě tyto mlhoviny reprodukujeme zde na našich obrázcích znova, protože jsou klasickými příklady těchto nebeských útvarů. ( Všem čtenářům Bílého trpaslíka jsou dozajista tyto dvě galaxie dostatečně známé. Proto jsme jejich (nepříliš kvalitní) snímky nepřevzali ). Prvá spirála se nám jeví jako protáhlý eliptický útvar s poměrně značně rozlehlým středem a spirálními větvemi, které již morfologicky ukazují na pohyb celého útvaru kol středu. Její protáhlý eliptický tvar je způsoben tím, že se na ni díváme se strany, kdežto na druhou spirálu přímo shora.

Z analogie k těmto nebeským útvarům začal se vžívat názor, že Mléčná dráha je vlastně podobný spirální útvar a hvězdy, které kol sebe vidíme i v dalekohledech, že náleží tomuto útvaru. Již dříve bylo zjištěno, že hvězdy se kupí více blíže roviny Mléčné dráhy, zejména ony bílé hvězdy, jejichž vzdálenosti jsou relativně větší než vzdálenosti žlutých nebo červených hvězd. Později se také poznalo, zejména tehdy, když hvězdárny z nejrůznějších koutů světa mohly dodati více statistického materiálu, že relativní pohyby hvězd se dějí buď v rovině Mléčné dráhy nebo rovnoběžně s ní. Fakt tento měl ovšem dalekosáhlý dynamický důsledek. Poznalo se tím, že rovina Mléčné dráhy má význačné postavení pro všechny hvězdy a že jak systém hvězd, tak i Mléčná dráha patří fysicky k sobě. Ještě později bylo umožněno získati řadu vzdáleností různých objektů patřících do tohoto systému, jak říkáme galaktického. Zejména to byly indirektní metody fysikální, které prospěly tolik astronomii, takže moderní astronomie se bez fysiky vůbec neobejde. Tak bylo dosaženo cenných výsledů pro pohyb i vzdálenosti hvězd, pro jejich rozvrstvení v prostoru. Pro mnohé hvězdy byly vypočteny hmoty, povrchová teplota, barva, hustota a shledán zajímavý fakt, že kromě neobyčejného počtu malých hvězd, tak zvaných trpasličích, jejichž hmoty a průměry jsou přibližně 3/4 hmoty a průměru našeho slunce (jež samo je také trpasličí hvězdou), jsou ve vesmíru ještě hvězdy, které mají velké hmoty i veliké poloměry. Těm říkáme obří hvězdy a víme o nich, že často jejich průměry dosahují 200 až 400 násobek průměru slunečního. Vedle tohoto světa hvězd byly zjištěny v galaktické soustavě ještě jiné útvary na př. difusní mlhoviny a kulovité hvězdokupy, které se však nalézají jen v určitém místě oblohy. Tyto kulovité hvězdokupy se skládají z milionů žlutavých obřích hvězd a kupí se právě v tom místě oblohy, kde Mléčná dráha je nejvíce rozdvojena. V těchto místech je kondensace hmoty tak nápadná a projevuje se nejen kulovými hvězdokupami, ale i množstvím difusních mlhovin. Americký hvězdář Shapley, který se nejvíce zasloužil o výzkum těchto kulových útvarů, mohl i zjistiti jejich vzdálenost. Udává ji střední hodnotou 16 kiloparsek nebo 52 000 světelných let. Protože Mléčná dráha v těchto místech je nejširší, soudí se, podle již dříve zmíněné analogie se spirálními mlhovinami, že v těchto místech je i střed naší galaktické soustavy, podobné spirální mlhovině v Andromedě. Tato analogie byla v novější době ještě více odůvodněna, když se zjistilo, že i větší a bádání přístupné mlhoviny také obsahují kulové hvězdokupy.

Avšak ne všichni hvězdáři přijímají tento obraz. Především je to zmíněný americký astronom Shapley, který tvrdí, že soustava Mléčné dráhy neodpovídá jednoduchým útvarům spirálních mlhovin. Není tomu tak dávno, co Shapley objevil zejména v souhvězdí Kštice Bereniky celé rodiny spirál a právě takový obraz chce aplikovat na náš systém. S jeho názorem se ztotožňuje jiný americký astronom Tr\"{u}mpler a z evropských Lundmark. Podle Lundmarka je galaktický systém konglomerátem hvězdných systémů. Členové těchto hvězdných systémů by byly:

  1. tak zv. lokální systém Charlier-Shapleyův, jehož střed leží ve směru k souhvězdí Carina, o němž byla již zmínka na počátku, a blízko jehož středu by se mělo nalézat naše slunce (odhad vzdálenosti tohoto středu je asi 100 parsec),
  2. obě Magellanova mračna, která nesouvisí přímo s Mléčnou dráhou, neboť jejich galaktická šířka, to jest úhlová vzdálenost od Mléčné dráhy, je přibližně 35°,
  3. dva hvězdné systémy ve Střelci a ve Štíru, jejichž vzdálenosti jsou 22 000 a 30 000 parsec a jež jsou částečně schovány za velkými temnými mlhovinami, které pravděpodobně způsobují ono rozštěpení Mléčné dráhy v obě větvě,
  4. systém přibližně 100 kulových hvězdokup, o nichž byla již dříve zmínka.

Tomuto názoru o uspořádání všech útvarů, se kterými se moderní astronomie v galaktické soustavě setkala, vadí ovšem výsledky, které byly docíleny s ohledem na tak zvanou rotaci galaktické soustavy. Během posledních let podařilo se totiž ukázat, že pohyby hvězd se dějí skutečně tak, jako kdyby se celý galaktický systém otáčel kol středu, který kupodivu leží právě tam, kde je i největší kondensace hmoty, totiž v místech, kde je i střed kulových hvězdokup. Počítáme-li relativní rychlost slunce vůči kulovým hvězdokupám, dostáváme pro rychlost otáčení soustavy v blízkosti našeho slunce, hodnotu řádově asi 300 km/s. Tyto počty se vztahují vůči tak zv. radiálním rychlostem, které se měří posunem Doppler-Fizeauovým a jsou proto poměrně spolehlivě určeny. Uvažujeme-li proto případ, že se slunce pohybuje kol galaktického středu rychlostí 300 km/s, dostaneme pro vzdálenost gravitačního středu hodnotu přibližně 10 000 parsec nebo 32 000 světelných let, což řádově souhlasí s hodnotou Shapleyovou pro střední vzdálenost kulových hvězdokup. Z mechaniky víme, že pohyb tělesa kol nějakého středu gravitačního se děje ve drahách eliptických. Z toho vyplývá, že dráhy hvězd musí býti elipsy o větších nebo menších excentricitách. Z toho ovšem plyne, že relativní rychlosti (to jest takové, které vztahujeme vzhledem k našemu slunci, jež se rovněž pohybuje) se musí díti všemi směry, čili, že musí vyplňovat tak zvaný elipsoid rychlostí, který je znám již od dob Schwarzschilových. Směr velké poloosy tohoto elipsoidu rychlostí musí nutně směřovati ke gravitačnímu směru otáčení, což se také skutečně pozoruje.

Moderní astronomie proto přijímá, že systém hvězd náležející Mléčné dráze rotuje kol středu kulových hězdokup a sice tak, že hvězdy, které jsou blíže středu, rotují rychleji, kdežto hvězdy, které jsou dále, pomaleji. Eventuální subrotace hvězd lokálního systému kol jeho středu není dodnes patrná a proto většina badatelů neuznává ani existenci lokálního systému. Střed kulových hvězdokup je v relativním klidu vůči pohybům hvězd, což je z dynamických příčin nutné, neboť jinak by se také kulové hvězdokupy neudržely ve své dnešní podobě.

Udává-li se dnešní rychlost slunce hodnotou 300 km/s a je-li jeho okamžitá vzdálenost od středu 10 000 parsec, plynulo by z toho, že jeden oběh Slunce kolem galaktického středu se uskuteční v době přibližně asi 200 000 000 let. Protože slunce ve své eliptické dráze je právě blízko perigalaktika, to jest toho místa, které je nejblíže středu otáčení, znamená to, že za přibližně 100 000 000 let bude slunce v apogalaktiku. Tam jeho rychlost musí nutně klesnouti a jednoduchý výpočet udává, že rotační rychlost slunce bude asi 250 km/s, protože excentricita sluneční dráhy nepřesahuje hodnoty 0,1. Celková hmota galaktické soustavy se udává vysokou číslicí 250 000 000 000 sluncí a také její průměr je značný. Dříve byla pro průměr galaktické soustavy udávána hodnota 100 000 parsec. Je to číslo, které zejména pod dojmem výzkumů Shapleyových bylo všeobecně uznáváno. Dnes tato hodnota byla zredukována asi na 30 000 parsec, z čehož vyplývá, že Slunce se nalézá blíže okraji galaktické soustavy než jeho středu. Tedy krajiny Mléčné dráhy, které jsou odvráceny od galaktického středu - partie mezi Perseem a Orionem, které vídáme v zimě - jsou nám blíže než ty partie, které vídáme při obzoru v létě.

Následující obrázek nám ukazuje pohled shora na rovinu Mléčné dráhy s rozvrstvením důležitých útvarů náležejících Mléčné dráze, s eventuálními směry pohybu celého útvaru. Na tomto obrázku značí nám vnější kružnice hranici praktického systému ve vzdálenosti 15 000 parsec od středu. Jména souhvězdí, která jsou napsána po okrajích této kružnice, nám představují partie Mléčné dráhy v těchto souhvězdích. Čárkovaná kružnice je zakreslena s poloměrem 10 000 parsec, značí tedy dráhu slunce kol středu otáčení. Kroužek kolem slunce nám představuje předpokládaný lokální systém hvězd v našem okolí. Jeho poloměr je 1000 parsec, což znamená prakticky kouli, ve které je soustředěna většina hvězd, které vidíme pouhým okem. Prostřední kružnice nám znázorňuje prostor, ve kterém se nalézají kulové hvězdokupy, kromě temných difusních mlhovin, které absorpcí pravděpodobně způsobují zjev rozštěpení Mléčné dráhy.

V čem analogie Mléčné dráhy se spirálními mlhovinami byla velmi neuspokojivá, byla ta okolnost, že pro rozměry většiny spirálních mlhovin byly nalézány hodnoty menší než pro galaktickou soustavu. Moderní věda však zredukovala rozměry naší soustavy, jak bylo uvedeno a kromě toho se podařilo zjistit, že spirální mlhoviny jsou dále než se původně odhadovalo, takže jejich rozměry vzrostly. Také jejich hmota se v důsledku toho odhaduje nyní čísly většími, takže výlučnost naší soustavy se tím odstraňuje. Avšak tím otázka, zda naše soustava je jednoduchým spirálním systémem, jako jsou spirální mlhoviny, které jsme na počátku reprodukovali, nebo zda je shlukem tvořící rodinu hvězdných systémů, není rozhodnuta, dokud se nepodaří zjistit, zda kromě hlavního rotačního pohybu hvězd kol centra ve Střelci, neexistuje ještě podružnější rotační pohyb kol centra lokálního systému. Neboť má-li existovati lokální systém jako shluk hvězd, je třeba, aby rotoval kol svého středu, vždyť jinak by se rotací kol galaktického centra neudržel pohromadě. Dokud tato otázka nebude jasná, do té doby není možno rozhodnouti o naší otázce. Proto je výzkum hvězdných pohybů tak důležitý a počínáme jej i u nás pěstovati ve větším měřítku také v astronomickém ústavě Karlovy university.

Vývoj astronomického bádání však jde dnes takovými kroky kupředu, že není daleko doba, kdy i tato otázka bude rozřešena.

OBSAH tisk  


Vzdálenost středu Galaxie

Vepřovice se slepotiskem II.

"Připomínám každému, kdo bude měřit hvězdný vesmír, že hvězdné kupy jsou signální světla. Ukazují cestu do centra Galaxie i na její okraje... Kulové hvězdokupy jsou svého druhu kostra - vágní kostra celé Galaxie, první a stále nejlepší indikátory jejího rozsahu a tvaru."

Byl to Harlow Shapley, autor předcházejících slov, který začal roku 1914 studium rozmístění kulových hvězdokup v Galaxii. Stejně jako u mnoha jiných objevů, i za tímto přitom stála dynastie Herschelovců, přesněji John Herschel, který první poukázal na nerovnoměrné rozložení kulových hvězdokup na nebi.

O tom se ostatně můžete přesvědčit sami. Přílohou tohoto čísla Trpaslíka je globus, který nakreslil Leoš Ondra ke své přednášce o Mléčné dráze. Bude se ale lepit trochu jinak než ten z minulého čísla. ( K minulému číslu snad ještě jedno upřesnění, na které mne přivedl Mirek Plavec. " Nulla dies sine linea}" se překládá " Ani den bez řádky" a bylo to heslo středověkých učenců, kterým si dávali zásadu, že každý den něco napíší nebo si něco přečtou, a že nebude jediného dne, aby nenapsali ani jedinou řádku). Nejdříve si zvlášť slepte obě polokoule. Poté jednu z nich nalepte na kolečko o průměru 7 centimetrů, na které z druhé strany přilepte polokouli druhou. Vzniklý šef podél galaktického rovníku nakonec zakryjte páskem, který je na příloze vysázen mezi oběma polokoulema. Výsledkem bude model rozmístění kulových hvězdokup na nebi. Zřetelně uvidíte, že se třetina z nich koncentruje do oblasti kolem souhvězdí Střelce.

V případě, že jsou kulové hvězdokupy rozmístěny středově symetricky kolem centra Galaxie, usoudil přitom Shapley, že Slunce leží na okraji Mléčné dráhy. A jakmile se mu podařilo určit vzdálenost středu systému kulových hvězdokup, určil i vzdálenost Slunce od středu Galaxie.

Shapleyho metoda, kterou určoval vzdálenost kulových hvězdokup, byla založena na pozorování proměnných hvězd typu RR Lyrae. Jiné studie z počátku tohoto století totiž ukazovaly, že tyto hvězdy mají všechny přibližně stejnou absolutní hvězdnou velikost kolem nulté magnitudy. Srovnáním s pozorovanou střední hvězdnou velikostí pak snadno určil vzdálenost (ovšem bez ohledu na mezihvězdnou extinkci) několika nejbližších kulových hvězdokup.

Proměnné typu RR Lyrae u těch vzdálenějších hvězdokup ale byly pro tehdejší techniku příliš slabé. Shapley si ovšem všiml, že nejsvítivější hvězdy v blízkosti kupy jsou obvykle o dvě magnitudy jasnější než proměnné RR Lyrae. Takže i v těchto případech byl schopen provést jakýsi odhad vzdálenosti.

U úplně nejvzdálenějších kup ale nebyly pozorovatelné žádné hvězdy. Zde Shapley měřil úhlové rozměry a jasnost kupy. Za předpokladu, že jsou si hvězdokupy podobné, i v tomto případě odhadl jejich rozumnou vzdálenost.

Celkem tak změřil vzdálenost 69 kulových hvězdokup. Průměr Galaxie odhadl na 300 000 světelných let, její tloušťku na pouhých 30 000. Což bylo o dost jinak, než jaké byly tehdejší představy tzv. Kaptyenova vesmíru, ve kterém Slunce leželo uprostřed hvězdného oblaku o průměru 20 000 světelných let a tloušťce 6000 let.

Dnes si můžete jeho postup přesnější metodou zopakovat. Na reprodukovaném obrázku je barevný diagram kulové hvězdokupy M 13. Na vodorovné ose je vynášen barevný index (B-V), na svislé pozorovaná hvězdná velikost. Je přitom nepřehlédnutelné, že se v něm hvězdy soustřeďují do tří skupin. Ta spodní je tzv. hlavní posloupnost. Na ni navazuje (nahoru směrem doprava) tzv. asymptotická větev červených obrů - hvězd s degenerovaným kyslíko-uhlíkovým jádrem. U levého okraje je potom tzv. horizontální větev, kde se nacházejí hvězdy, které v jádře spalují helium na uhlík a další prvky. Na ní se nacházejí i proměnné typu RR Lyrae. Protože však mění svoji hvězdnou velikost, nebývají v barevném diagramu vyznačeny a projevují se jako mezera v horizontální větvi (označená písmenem A ). Tato mezera ale prozrazuje, jakou pozorovanou střední hvězdnou velikost mají hvězdy typu RR Lyrae. Jejich absolutní hvězdná velikost je přitom v současnosti odhadována na -0.6 mag.

hvězdokupam (mag)ex. (mag)gal.souřadnice lgal. souřadnice b
47 Tucanae14.00.13305.9°-44.9°
NGC 288 15.30.10149.7°-89.4°
NGC 229816.40.36245.6°-16.0°
M 6815.60.10299.6°36.0°
NGC 546616.50.1742.1°73.6°
IC 449917.70.79307.4°-20.5$°
NGC 582417.90.46332.6°22.1°
Palomar 517.30.100.9°45.9°
NGC 589716.20.20 342.9°30.3°
M 515.10.103.9°46.8°
M 8015.90.69352.7°19.5°
M 1314.90.07 59.0°40.9°
NGC 635617.70.906.7°10.2°
M 5417.70.465.6°-14.1°
NGC 672315.30.030.1°-17.3°
M 7517.40.5620.3°-25.8°
M 7216.90.1035.2°-32.7°
NGC 700618.70.4363.8°-19.4°
M 1515.80.3865.0°-27.3°
M 3015.20.0327.2°-46.8°

Váš postup by měl být tedy následující:

Pro dvacet vybraných kulových hvězdokup je v předcházející tabulce uvedena pozorovaná hvězdná velikost hvězd typu RR Lyrae, která byla zjištěna z barevných diagramů (z polohy horizontální větve a mezery v ní). V sousedním sloupci je uvedena velikost extinkce způsobená mezihvězdnou látkou. Pozorovanou velikost tedy u každé kupy opravte a vypočítejte potom její vzdálenost.

Z galaktických souřadnic l a b a vzdálenosti vypočítejte pravoúhlé souřadnice x , y, z. Použijte známé vztahy

x=r.cos l. cos b,
y=r.sin l. \cos b,
z=r.sin b

Na milimetrový papír si v rovině x-y vyneste ve vhodném měřítku souřadnice x, z hvězdokup. Z grafu stanovte střed rozložení bodů. Takto najdete střed Galaxie, takže můžete určit vzdálenost Slunce od tohoto středu. Jak moc jste se strefili?

Podle Astronomického praktika RNDr. Zdeňka Pokorného, CSc. Vzdálenost středu Galaxie a cvičení A. Hirshfelda How Far Is the Galactic Center?

OBSAH tisk Jirka Dušek


Je Mléčná dráha také spirální mlhovinou?

Jeden z Murphyho zákonů tvrdí, že když končí nadpis článku otazníkem, zní odpověď ita ne. V tomto případě však ita ano. Podle současných představ, na základě pozorování na všech vlnových délkách, je naše Galaxie spirální galaxií s příčkou. Patří do ni Slunce, naprostá většina hvězd viditelných v dalekohledech, mezihvězdná látka a dopusud neznámá skrytá hmota.

Celkový zářivý výkon Galaxie se odhaduje na 35 miliard Sluncí. Pro srovnání, trpasličí galaxie jsou "slabé" pouze několik milionů Sluncí, zatímco nejsilnější infračervené zdroje mají výkon biliony Sluncí. Většina světla ale pochází z několika málo nejjasnějších hvězd. Mnohem větší počet hvězd slabých zase zastupuje většinu hmoty galaktického disku.

Hmotnost Galaxie je velká. Hodně záleží na tom, jak daleko od středu budeme měřit. Část Galaxie, která leží mezi námi a středem má hmotnost (na základě rychlostí rotace molekulových mračen) asi 100 miliard Sluncí. Z pohybu hvězd v galaktickém halu a interakce s nejbližšími galaxiemi pak vyplývá celková hmotnost asi 1000 miliard Sluncí. Poměr hmotnosti ku svítivosti se tedy v případě naší Galaxie pohybuje kolem 20 až 30 ku 1.

Svítící hmota (hvězdy) je přitom uspořádána do plochého disku o průměru asi 30 kiloparseků a tloušťce jen několika kiloparseků. Nejtlustší je jádro, kolem 4 kpc, samotný disk je potom čtyřikrát tenčí.

Galaxii lze rozdělit na několik částí. Halo, které obsahuje nejstarší hvězdy tzv. populace II (především červené trpaslíky). Ty se pohybují po nahodilých, tzv. banánových křivkách, kolem středu Galaxie, kde se jich samozřejmě nalézá nejvíce. Typickým představitelem jsou kulové hvězdokupy.

Druhou částí je galaktický disk obsahující většinu hvězd Galaxie, účastnících se rotace kolem centra po trajektoriích se sklonem vůči galaktické rovině nepřevyšujícím několik °. Stáří těchto hvězd se odhaduje na 2 až 10 miliard let. Jistým způsobem do disku patří i tzv. plochá složka, která je složena z nejmladších hvězd populace I (v ní i dnes vznikají nové hvězdy), a tzv. extrémní populace I (hvězdy sp. třídy O a B, mladé otevřené hvězdokupy apod.), která spolu s většinou mezihvězdné látky tvoří spirální ramena.

Třetím, relativně samostatným útvarem je jádro Galaxie. Zde je hustota hvězd nejméně dvacetkrát větší než v okolí Slunce. Kromě některých bizardních objektů (není ale například vůbec jisté, zda je tu i nějaká obří černá díra), zde najdete především méně hmotné hvězdy a nejsvítivější červené obry. Vše je ovšem dokonale skryto závojem mezihvězdného prachu a plynu. Kdyby ho nebylo, byl by střed Galaxie po Slunci a Měsící nejjasnějším objektem nebe s průměrem kolem 20°.

Věk Galaxie se pohybuje na spodní hranici stáří vesmíru. Studium hvězd galaktického hala dává spodní limit kolem 15 miliard let (plus mínus dvě miliardy).

Chemické složení je podobné složení Slunce. Přibližně 75% vodíku, 25% helia a nepatrné množství ostatních prvků jako uhlíku, železa, kyslíku a dalších.

Jak by zřejmě vypadala naše Galaxie při pohledu se shora, ukazuje kresba převzatá z knihy The Guide to the Galaxy. ( Udělat si takovou představu není nic snadného. Vždyť v optickém oboru vidíme podél roviny Galaxie do vzdálenosti jen asi 3 kpc, v radiovém potom pouze pětkrát dál.)Písmenem A je označeno jedno z vnějších ramen. B blízké rameno Persea, do kterého například patří komplex kolem hvězdokup c a h Persea. C udává přibližnou polohu Slunce, jehož vzdálenost od středu se odhaduje na 7 až 9 kiloparseků. D určuje rameno Střelce, na které máme skvělý výhled především v této době. E udává rameno Štít-Kříž, F rameno Normy a G tzv. rameno 3 kiloparseků, které je do nás vzdáleno právě 3 kiloparseky.

Na základě statistického sledování relativních pohybů hvězd vzhledem ke Slunci lze určit povahu rotace hvězd kolem středu Galaxie. Ukazuje se, že oběžná rychlost roste se vzdáleností od středu až na 300 mathrm km.s-1 a to do vzdálenosti Magellanových mračen. Protože je ale většina hvězd soustředěna do koule o poloměru menším jak 8 kpc, měla by ve větší vzdálenosti (podle Kepplerova zákona) rychlost klesat. Z tohoto rozporu vyplývá existence tzv. vnějšího galaktického hala skryté hmoty, které hmotností 10x převyšuje hmotnost centrálních částí Galaxie. Jeho hustota klesá se čtvercem vzdálenosti, dominantní postavení získává ve vzdálenosti našeho Slunce a končí ve vzdálenosti 60 až 100 kiloparseků, někde za Magellanovými mračny. Tam také leží hranice Galaxie.

Slunce je v porovnání s ostatními hvězdami Galaxie, starou hvězdou populace I, která vznikla před 4.7 miliardami let. Kolem středu obíhá po téměř kruhové dráze ( 8 +- 1 kpc) rychlostí asi 240 km.s-1. Jeden oběh tedy vykoná za 230 milionů let. Nakonec ještě. Galaxie má několik průvodců - trpasličích galaxií, z nichž některé v nejbližší době pohltí. (Takže i náš mateřský hvězdný ostrov je kanibalem.) Nejznámější Magellanova mračna nejsou zdaleka jediná. V předminulém roce byla například objevena nová trpasličí galaxie ve Střelci, která leží 24 kpc přes střed Galaxie daleko. V současnosti je tak nejbližší známou galaxií (pouze 16 kpc od středu).

OBSAH tisk Jiří Dušek


M 54 - vyslanec z cizích světů

Když v červenci 1778 objevil 1.5° severozápadně od z Sagitarii "jasnou mlhovinu... s jasným středem a bez hvězd", zřejmě ho vůbec nenapadlo, jak podivný objekt ulovil do svého katalogu.

V předcházejícím článku jsme zmínili objev nového blízkého průvodce Galaxie, který byl objeven v roce 1993 ve Střelci. ( Podle práce Sagitarius: The Nearest Dwarf Galaxy od R. A. Ibaty, G. F. Gilmora, M. J. Irwina.) Tato galaxie leží ve vzdálenosti asi 24 kpc na druhém konci Galaxie. Na obloze zabírá přes deset °, má ale neobyčejně malý jas. Téměř stejným směrem, jako nejhustší část galaxie, leží i kulová hvězdokupa M 54. Její vzdálenost se odhaduje na 21 kpc a má také stejnou radiální rychlost jako galaxie v = 140 +- 2 km.s-1. Je tedy dost možné, že M 54 patří k tomuto trpaslíku. Kromě ní jsou dalšími kandidáty kulové hvězdokupy Ter 7, Arp 2 a Ter 8.

Galaxie ve Střelci je na oběžné dráze kolem naší Galaxie. Zřejmě doposud jediný průchod diskem uskutečnila před 15 miliony roky asi 15 kpc od centra. Její další pohyb bude záležet na rozložení skryté hmoty.

Jiří Dušek

"Jelikož jsme se před několika týdny rozhodli přijmout list jako legální platidlo, jsme teď všichni samozřejmě ohromně bohatí."
Ford nevěřícně zíral na Golgafrinťamany, pochvalně mručící a chamtivě ohmatávající balíky listí, jimiž měli vycpány tepláky.
"Tím nám ovšem také vznikl menší problém v důsledku vysoké míry dostupnosti listu," pokračoval řečník, "což znamená, že současný běžný kurs je něco kolem tří opadavých lesních za jeden arašíd z lodi."
Dav začal znepokojeně reptat. Pracovník v řídícím aparátu je pokynem ruky utišil.
"Abychom tedy problém vyřešili," pokračoval, "a účinně revalvovali list, zahájíme rozsáhlou odlistňovací akci, a ...  éé ...  spálíme všechny lesy. Myslím, že všichni souhlasíte, že je to za daných okolností jediné rozumné řešení."
Dav vteřinu či dvě váhal. Pak ale kdosi poznamenal, že to prudce zvýší hodnotu listí v jejich kapsách, načež shromáždění nadšeně zajuchalo a poděkovalo pracovníkovi potleskem. Účetní, kterých bylo v zástupu dost, se už těšili na výnosný podzim.

Douglas N.Adams, Stopařův průvodce po galaxii

OBSAH tisk  


Spirální struktura Galaxie

Budeme zjišťovat spirální strukturu Galaxie. Oblaka neutrálního vodíku, která se nejvíc zdržují v oblasti spirálních ramen, září na vlnové délce 21 cm. Na základě rychlostí přibližování či vzdalování jednotlivých oblak, pozorovaných v různých směrech, zjistíme, jak vypadají spirální ramena alespoň v nejbližším okolí Slunce. Galaxie totiž nerotuje jako tuhé těleso (velikost úhlové rychlosti rotace se mění se vzdáleností od středu Galaxie) a proto se i vodíková oblaka vůči Slunci pohybují.

Odvoďme, na čem závisí radiální rychlost oblaků. Připusťme, že objekty v Galaxii obíhají kolem středu po kruhových trajektoriích o poloměru $R/. Jejich úhlová rychlost omega klesá směrem od středu; konkrétní průběh této závislosti je graficky zobrazen na spodním obrázku následující stránky. Nyní ke vztahu mezi vzdáleností objektu $P a jeho radiální rychlosti $v_r vůči Slunci $S/: pro složku rychlosti do směru SP platí:

vr=R .w .sin l - R0 .w0 .sin lG
(lG je galaktická délka objektu). V trojúhelníku SCP však platí sinová věta
R .sin l=R0 .sin lG
Po dosazení do první rovnice dostáváme
vr=R0 (w -w0)
Nezapomínejte přitom, že velikost úhlové rychlosti w je funkcí vzdálenosti R. Podle originálních dat H. C. Van de Hulsta, C. A. Mullera a J. H. Oorta je R0=8.2 kpc, w0 =26.4 km.s-1. kpc-1.

Vlastní postup je následující. Na obrázku máte zakresleny profily vodíkové emisní čáry, zářící v radiovém oboru na vlnové délce 21 cm. Číslo uvedené vlevo od každého profilu udává galaktickou délku lG. Maximum čáry (v mnoha případech se pozoruje maxim několik) je doplerovsky posunuté k vyšším či nižším frekvencím; z tohoto posuvu určíte radiální rychlost vr (měřítko pro přímý přepočet vr je uvedeno pod vodíkovými čarami).

Vyberte prostě první levé maximum profilu pro mathrm lG=68°, změřte vr a vypočítejte postupně R0  .sin lG , w - w0 w. Z obrázku, který zachycuje průběh závislosti úhlové rychlosti na vzdálenosti, odečtěte nakonec vzdálenost R.

Do reprodukovaného grafu s polárními souřadnicemi nakonec vyneste R a lG. Slunce přitom umístěte do počátku souřadnic. Jako vhodné měřítko doporučujeme mathrm 10 kpc=50 mm. Zakreslete střed Galaxie a uvažte, jak se počítá délka lG$. Pozor! R značí vzdálenost objektu od středu Galaxie, nikoli od Slunce.

Postup opakujte pro sousední lG a pokračujte tak dlouho, pokud lze maximum vodíkové čáry sledovat. Vše zopakujte i pro další maxima. Ja však třeba vzít v úvahu, že pro R < R0 je řešení nejednoznačné (v daném případě mají dva body tutéž vzdálenost od středu). Proto se omezte jen pro případy vně trajektorie Slunce. To znamená, že budete vybírat jen maxima, pro něž platí:

0 ° < l_G < 180 °,     Dl < 0,
180 ° < l_G < 360 °      Dl > 0.

V polárním diagramu nakonec spojte vynesené body plynulou čarou. Zjistíte tak hrubou strukturu spirálních ramen v okolí Slunce - Orionovo rameno a o 2 kpc vzdálenější rameno Persea.

Podle Astronomického praktika RNDr. Zdeňka Pokorného, CSc. Spirální struktura Galaxie připravil Jiří Dušek.

OBSAH tisk Jiří Dušek


Baadeho oknem ke středu Galaxie

V roce 1946 se Walteru Baademu podařil unikátní objev průzoru mezi nepropustnými oblaky mezihvězdné hmoty, kterým je možné se podívat až do těsné blízkosti středu Galaxie. Jak na něj přišel?

Na základě pozorování hvězdného oblaku v okolí kulové hvězdokupy NGC 6522. ( 18 h 00.4 m -30 ° 02' (2000.0), podle B. Skiffa snadno viditelná v 6 cm refraktoru jako malá, mírně se do středu zjasňující skvrnka se dvěma slabými hvězdami 1.2' východním a jihozápadním směrem.) Sto palcovým reflektorem observatoře na Mt. Wilsonu pořídil sérii fotografií o velikosti 0.4 stupně čtvereční s dosahem do 20. velikosti. Brzo v této oblasti nalezl 152 proměnných hvězd (většina z nich byla typu RR Lyrae), což v přepočtu znamenalo asi 400 proměnných hvězd na stupeň čtvereční. V jiných částech Mléčné dráhy počet proměnných hvězd přitom Baade odhadl na pouhých 10 na stejně velkou část nebe.

Tuto nápadnou disproporci vysvětlil tím, že se jedná o oblast, ve které vidíme až do těsné blízkosti samotného jádra Galaxie. Pomocí proměnných hvězd odhadl i vzdálenost, do které se díváme. Většina z nich jevila změny v rozmezí 16.5 až 18 mag, počet slabších potom výrazně rychle klesal. Modul vzdálenosti většiny hvězd typu RR Lyrae tak stanovil mezi 17 a 17.5 mag.

Na základě nejjasnějších hvězd zároveň odhadl modul vzdálenosti NGC 6522 na 17.3 mag. Po opravách, mimo jiné o mezihvězdné zčervenání, na 14.9 mag. Což souhlasilo s prací H. Shapleyho z doby před sedmi lety, ve které podobnou metodou, ale v jiné oblasti, určil modul vzdálenosti středu Galaxie na 14.9 mag. Závěr byl tedy jasný, tento jasný oblak ve Střelci je součástí jádra Galaxie, které je vzdáleno asi 9 kpc a je složeno z hvězd populace II. Z toho také usoudil, že je naše Galaxie spirální, podobná Mlhovině v Andromedě.

Z pohledu dnešních pozorování: Oblasti v blízkosti NGC 6522 se říká Baadeho okno, kterým je doopravdy vidět až do těsné blízkosti jádra Galaxie. (Mimo jiné se právě takovými průzory určuje vzdálenost středu Galaxie.) Vzdálenost hvězdokupy se udává kolem 6.2 kpc, odhady vzdálenosti středu Galaxie se pohybují kolem 8 kpc.

OBSAH tisk Jiří Dušek


21./22. července 1995 - Těšíkov

Tak zase po dlouhé době pod nádhernou třpytivou oblohou. Když jsem se podíval, kdy jsem naposledy pozoroval, udělalo se mi nevolno - bylo to na počátku měsíce a teď už je pomalu polovina prázdnin pryč.

Od značky jsem přestal psát a tu noc jsem už nic nenapsal (pokračování zápisu dělám až další den), a to ne proto, že by se mi udělalo špatně tak moc, ale už jsem asi neměl sílu psát, navíc mi neustále blblo svítidlo (koupil jsem do něj novou baterku Vartu stejných parametrů a jak jsem to v mnohých dnech zkoušel, během asi 5 minut svícení jsem spálil jednu diodu. Takže jsem můj zdroj červeného světla musel zredukovat na jednu svítivou diodu s odporem. Když jsem chtěl ve Šternberku stejnou diodu koupit, vystačili jsme skutečně s omezenou slovní zásobou: "Nemáme a ani nevedeme").

Abych nebyl se svými výmluvami u konce, musím uvést, že jsem byl dost těžce unavený. Od 19. 7. jezdím v pracovní dny do Litovle, což bude trvat až do 17. 8., tedy den před Expedicí. Tyto zájezdy na ne zrovna královsky placenou brigádu velmi pravděpodobně zredukují počet nocí, protože musím vstávat v 6 hod ráno, takže není co říci. Myslím, že to asi přispěje také k tomu, že příští rok budu sedět smutně pod blýštivou hvězdnou oblohou, asi jako teď. Jen s tím rozdílem, že to bude bez úpického Sometu. Bez pozorování mi ho asi nepůjčí.

Ale teď abych se vrátil zase k pozorování. Zjistil jsem, že pokud nic nepíšu, je to jakoby padla většina zábran a taky se myslím zvýší požitek z pozorovaných objektů (nevýhodou zůstává, že během několika dní už z toho nic nemám). Pozorovat jsem začal v mathrm UT=21:10, postavil jsem Somet (dnes jsem ani neměl obvyklé problémy s roztahováním stativu), rozhlédl se po obloze a zhodnotil situaci. Mléčná dráha se nádherně rozlévá napříč oblohou a zatímco já jsem nepozoroval, dostává se pomalu do nadhlavníku, mhv v zenitu bych odhadl tak na 5.6 mag. Nad jihem se nyní cudně ukazuje souhvězdí Střelce (jednou bych ho chtěl spatřit z jižnějších šířek, musí vypadat nádherně).

Dnes jsem chtěl udělat pokus s nástavcem zvětšujícím 3x. Celkově značen je 3x8, takže se dal pěkně nasadit na okulár Sometu. Teoreticky jsem měl vidět 75x zvětšeně. Díval jsem se na několik objektů, k nimž bych snad měl nyní i něco napsat:

Jupiter - o pozorování jen se Sometem se o něm zmíním ještě později, s nástavcem byl i s měsíčky, vypadá jako velmi rozplizlá jasná skvrna.

b Cygni - Albireo - v Sometu podle mě úplně ta nejhezčí dvojhvězda, kterou jsem kdy viděl. Klenot mezi dvojhvězdami, nádherný barevný kontrast modré a žluté. Budí na hvězdném pozadí fantastický dojem. S nástavcem to je zajímavější, nejde úplně zaostřit (to u všech "nástavcových" pozorování), barevný kontrast zůstal, hvězdy se cudně od sebe odtáhly, jsou rozplizlé. V Sometu jim to sluší mnohem víc.

e Bootis - Izar - pro Somet nemožná dvojhvězda, vypadá v něm jako pěkná oranžová hvězdička. S nástavcem je to stejné, jen vypadá vlivem nezaostření jako kotouček.

g Andromedae - Alamak - několikrát jsem se o tuto hvězdu pokoušel v Sometu, ale neúspěšně. Teď se mi chvílemi zdá, jako by se už tak, tak chtěl rozdělit na dvě složky, ale zřetelné to určitě není. Závěr pro pozorování s nástavcem by byl stejný jako pro Izara, tak to zkrátím na to, že Alamak vypadal rozplizle.

Konečný verdikt pro nástavec teda bude znít takto: nástavec není pevně zachycen, držím ho pouze v rukou, a tak se hvězdné pole, které není zase tak velké, silně klepe. Čili pozorovat se s ním v podstatě nedá. Slabší hvězdy, hvězdokupy, mlhoviny a galaxie nejdou vidět skoro vůbec.

Ještě abych nezapomněl, když jsem přišel a postavil Somet, zahlédl jsem meteor: jasný byl asi tak 1 mag, ale stopu měl velmi krátkou (maximálně 5°), byl s jedním výbuchem asi po 2/3 dráhy. Pohyboval se souhvězdím Štíra. Podle toho, odkud letěl, tedy podle radiantu (ten jsem určil ještě z několika meteorů, které jsem tuto noc zahlédl. Všechny byly velmi pěkné, i když tak zajímavý jako ten první se už neobjevil.) bych řekl, že patřil do d-Aquarid jižních. Jejich maximum nastane přibližně za týden. Doufám, že mi do toho nic nevleze a že budu moci pozorovat.

Teď zase zpět za objekty poněkud vzdálenějšími.

Jupiter - dívám se na něj pořád, snad ze zvědavosti, ale dnes to bylo doopravdy zajímavé. O pozorování s nástavcem jsem psal už dříve. Jinak dnes jsem byl pravděpodobně svědkem velmi rychlého oběhu měsíčků kolem Jupiteru. Nakreslím Sometem dvě kresby, tak jak to vypadalo po sobě s odstupem asi 1 hod 15 min. Byl jsem tedy svědkem vynoření měsíčku z Jupiterova světla. Protože kreslím zpaměti, kresby nemusí být přesné, doufám však, že podstata zůstane zachována.

K tomuto pozorování však musím podotknout jednu věc: protože se mi nezdá, že by za hodinu "odjel" měsíček od Jupiteru o takový kus, musím vyslovit domněnku, že jsem si ho prostě při prvním pozorování nevšiml. Což nelze vyloučit i vzhledem k nízké poloze Jupiteru nad obzorem. Pravděpodobnost výskytu úkazu bych odhadoval tak na 75%.

Po Jupiteru jsem zase začal prohlížet mlhoviny, otevřenky, kulové hvězdokupy ve Střelci. Smutně jsem prohlížel tyto nádherné objekty. Dnes to vypadalo doopravdy pěkně, viditelnost byla nad jižním obzorem sice ne perfektní, ale lepší než obyčejně. Když jsem si tak prohlížel objekty, které lze pozorovat ne zrovna velkou část roku, uvědomil jsem si platnost 1. kosmického zákona podle Mirka Plavce: "Každý chce to, co nemá." Uvědomil jsem si, že se v podstatě na obloze pachtím za objekty, které už jsou před západem a že se mi stalo jen velmi málokrát, abych např. v zimě pozoroval objekty v Panně, nebo na začátku léta, abych si prohlížel souhvězdí Vodnáře. Toto zjištění pro mě však neznamenalo prohlížení podzimních deep-sky, jak by se mohlo zdát, ale podíval jsem se spíše na tu část oblohy, která se mi zdála dříve všední, tedy souhvězdí od zenitu na sever - Kasiopeju, Perseus a spol. Lehl jsem si na chvíli na zem (dokud po mě nezačali lézt slimáci) a zadíval se přímo nahoru, kde se nalézalo souhvězdí Labutě. Namířil jsem tam mathrm LD9x 63 s cílem konečně uvidět mlhovinu Severní Ameriku, tedy NGC 7000 a měl jsem skutečně pocit, že jsem ji uviděl. Bylo v ní poměrně dost jasných hvězd. V poli dalekohledu to však nebyla jedna světlá skvrna. Bylo jich tam skutečně víc. NGC 7000 se mi zdála jiná právě díky těm více jasnějším hvězdám. Všiml jsem si také velmi jasné hvězdy na západním pobřeží, tedy asi v Pacifiku. Byla to x Cygni (podle Atlasu Coeli). Takže konečně jsem po dlouhé době tuto přerostlou mlžinku viděl.

Když už jsem tak ležel na zádech a lezli po mě slimáci, porovnával jsem, ve které oblasti Mléčné dráhy je nejvíc jasných hvězd. Výsledek mě docela dost překvapil. Byla to právě ona souhvězdí, jejichž pozorování jsem stále odkládal, protože jsou vidět skoro pořád. Ano, Perseus a Kasiopeja opět překvapili. Pokud jsem je srovnal s ostatními oblastmi, v této noci neměli v podstatě konkurenci. Jasnější byly jen osamocené hvězdy Deneb, Altair a jeho dva parťáci, a pak sice pěkné souhvězdí Střelce, ale ztrácející se v záři olomouckých sodíkových výbojek.

Když mě tak nadchla Kasiopeja s Perseem, vstal jsem, otřepal ze sebe slimáky a namířil tam dalekohled. Jako objekt č. 1 bych stoprocentně uvedl známý duel c a h Persei - tyto otevřenky jsou naprosto geniální a zaslouží si podle mého názoru být na první straně každé astronomické publikace (žádnou takovou jsem však ještě neviděl). Jestliže Toma Rezka vzrušuje IC 4665, pro mě je naprostým potěšením hledět na tyto hvězdokupy. Kdyby byly obě osamoceny, patřila by určitě každá z nich k těm nejlepším otevřenkám (h Persei se mi přitom zdá hezčí svou jedinečnou kombinací jasných a slabších hvězd, u c Persei se mi jeví hvězdy více si podobné), ale tvoří naprosto prvotřídní kombinaci, která nemá nikde na obloze konkurenci. A přitom je nám tato mlhavá skvrnka dostupná v podstatě po celý rok, nikdy nám nezapadá. V publikaci Astronomický atlas hvězdné oblohy jsem se o c a h dočetl jen to, že je skvělá v triedru a ještě lepší v dalekohledu, zatímco o M 6, která vystupuje nad obzor jen několik týdnů v roce, píší, že je překrásná každým přístrojem. Nechtěl bych M 6 nějak urážet, ale se svými několika hvězdami (i když jsou také celkem pěkně uspořádány, někdy se jí říká "Motýl" (ostatně už jsem ji kreslil)) se s c a h vůbec nemůže porovnávat. Pokud by se pořídila pěkná fotografie nebo kresba (mám sto chutí jí udělat), určitě by měla šanci uspět v nějaké soutěži.

Po c a h Per jsem přejel Sometem trochu severněji do velmi bohaté oblasti Mléčné dráhy na hvězdokupy, do oblasti v okolí e a d Cas. Je tam skutečně několik pěkných otevřenek, i když některé z nich docela vkusně splývají s velmi bohatým hvězdným pozadím. K těmto hvězdokupám vede od c a h velmi pěkný a poměrně dlouhý řetízek z jasnějších hvězd. Vše dohromady vypadá velmi efektně a nádherně. A taky je to v oblasti pro nás vždy dostupné.

Když jsem se pokochal otevřenkami, všiml jsem ji, že poměrně vysoko nad obzorem je i Andromeda se svým klenotem - galaxií M 31. Okamžitě jsem tam namířil Somet a opět mě překvapila. Vypadalo to, že se táhne po nezanedbatelné části zorného pole Sometu. Skutečně královský pohled. (Dnes jsem však viděl i její satelitní M 110 jako docela zřetelný mlhavý oblak nahoru od centra M 31. Docela mě překvapilo, že jsem si jí dříve nevšiml. Po M 32 jsem však i dnes pátral marně. Prý vypadá jako hvězda. Chtělo by to zkusit s atlasem, po kterém si mi dnes tak nechtělo šahat.)

M 31 mě příjemně naladila na další atraktivní objekty podzimního souhvězdí. Hledal jsem otevřenku NGC 752, taktéž v Andromedě, ale vďaka (jak by řekl slovenský bratr) svoji únavě jsem jí ani nezahlédl (teď to nemůžu pochopit). Když jsem tak projížděl oblohou, ihned mě uhodila do očí velmi jasná, ale dosti rozpitá mlhvavá skvrna M 33, tedy galaxie, která musí být nádherná na fotkách. Není asi moc podlouhlá, ani fádně kulatá, za to je pěkně rovnoměrně slabě jasná, vypadá asi jako těžce rozpitá hvězda.

Je asi 1 hod SELČ, tedy 23 UT. Už jsem dál neměl sílu pozorovat. Škoda, že jsem nemohl nic nakreslit. V příštích dnech nastane nov a to bude určitě podle zákona schválnosti zataženo. Doufám, že bude jasno alespoň na h Aquaridy. Hawg.

Předcházející článek je doslovným přepisem (pořízeným přes protesty autora) z pozorovacího deníku.

OBSAH tisk Josef Kapitán


Hvězdný komplex v Perseovi

Nehledě na to, zda se v případě c a h Persei jedná o geneticky spřízněnou dvojici, jedno je zřejmé. Tato dvojice známých, jasných a doopravdy moc pěkných (tu kresbu Pepo udělej) hvězdokup je součástí rozsáhlého hvězdného komplexu - seskupení otevřených hvězdokup a asociací. (Obdobným komplexem je seskupení tvořené asociacemi Cyg OB1, OB2, OB3, OB4, OB5, OB6, OB8, OB9, jehož velikost je kolem 1 kpc. Několik hvězdokup NGC 6913, 6910, 6871, IC 4996 a další jsou potom jeho nejhustší části).Kromě c a h Persei, které jsou obklopeny přes 60 veleobry, do něj patří 6 až 7 cefeid a hvězdokupy NGC 957, Cz 8 a K 4. V prostoru zabírají 300 až 400 parseků a jsou od nás okolo 2000 parseků daleko.

Na základě podobných prostorových rychlostí a polohy v prostoru se ke komplexu často přiřazují i další kupy: asociace Cas OB8, Cas OB6, hvězdokupy NGC 436, 457, 581, 637, 659, 654, 663, Tr 1, Ba 10, IC 1805 a 1848 - ve většině případů známé a jasné objekty. A samozřejmě, že sem patří i několik stovek velmi hmotných hvězd (a desítky či dokonce tisícovky hvězd lehčích). Rozlišují se přitom tři oblasti, tzv. agregáty. První je dvojice c a h Persei se svým okolím (= asociace Per OB1), seskupení, ve kterém doposud probíhá tvorba nových hvězd (IC 1805 a severně od ní Cas OB6), a kompaktní asociace mladých hvězdokup v okolí Cas OB8 (NGC 436 až NGC 663). Každá z nich má mírně odlišné stáří. Nejstarší objekty mají asi 50 milionů let. Stáří c a h Persei se pak odhaduje na 11-12, resp. 6-7 milionů let.

Zajímavé je i to, že přibližně polovina všech jasných hvězd hvězdokup c a h Persei patří mezi proměnné hvězdy. Téměř ve všech případech se ale mění polopravidelně či nepravidelně, velmi pomalu a v malém rozmezí. Potvrdit to může třeba Jirka Krtička, který je již léta pozoruje (snad se mi podaří do příštího Trpaslíka dát nějaké jeho světelné křivky). I přesto si o pár z nich něco řekněme.

Na severovýchodním okraji c Persei (to je ta vlevo) najdete dvojici V403 a V439 Per. Obě mění svoje hvězdné velikosti v rozmezí 8.0 až 8.5 mag. Která z nich se vám bude tento večer zdát jasnější? To RS Per leží prakticky ve středu hvězdokupy. Je polopravidelnou proměnnou s modulací kolem 244 dní a změnami mezi 7.8 a 10.0 mag.

Na rozhraní c a h Persei září načervenalé FZ a AD Per, které patří mezi jedny z nejjasnějších hvězd obou hvězdokup. Obě se opět mění polopravidelně.

Severně od h Persei leží BU Per, jejíž hvězdná velikost kolísá mezi 9 a 11 mag. Za vaši pozornost přitom stojí i 7 Per, která sice není proměnnou, je však pěknou, širokou trojhvězdou - primární nažloutlá složka 6 mag je obklopena dvěma průvodci: 120'' jihovýchodním směrem 9 mag a 70'' severně 11 mag.

K obrázku: Hvězdné okolí c a h Persei s hvězdnými velikostmi některých hvězd (v decimagnitudách). Mapka byla pořízena počítačovým atlasem MegaStar a obsahuje hvězdy do 13 mag (v oboru GSC). Některé hvězdy, obzvlášť v centru obou kup, jsou ale často shluky několika slabších hvězd. Šipka vpravo od h Persei ukazuje na bílého trpaslíka H Per 1166 s jasností kolem 13.7 mag ve fotometrickém oboru V, který byl objeven ve dvacátých letech tohoto století. Jeho značný vlastní pohyb však vylučuje, že by patřil k hvězdokupám. Nachází se mnohem blíž. Jak blízko si určitě spočítáte sami. Absolutní hvězdná velikost tohoto trpaslíka se totiž odhaduje na 10.7 mag.


Zákony astrofotoamatéra:
1. Nejlepší záběry se nabízejí, jakmile vám dojde film.
2. Rovněž tak nejlepší záběry jsou ty, při kterých jste nechali přikrytý objektiv.
3. A o ty nejlepší záběry, které se vám nakonec povedou, přijdete, když někdo znenadání otevře dveře do temné komory.

OBSAH tisk Jiří Dušek


Vše, co jste kdy chtěli odhadnout, ale báli jste se rozostřit II.

"Snad byste mi napřed měl říct, kdo jste vy."

"A proč?" řekl Houseňák. Už zase taková zapeklitá otázka; Alenka ne a ne trefit na správnou odpověď. Houseňák vypadal náramně nevlídně, a tak se Alenka sebrala a šla pryč.

Carroll Lewis, Alenka v říši divů

Vloni na podzim se poprvé na setkání APO a o něco později i v BT objevila zpráva o tom, že jsem se z kraje jara 1994 pustil do odhadování jasností planetárek a kulovek. Do konce roku 1994 jsem se počtem odhadů přiblížil ke stovce, ve stejné době jsem získal příslib pomoci od Kamila Hornocha a začátkem letošního roku jsem zpracoval kolem 150 pozorování planetárek a kulovek (většinou těch skutečně jasných) pořízených v letech 1990-93 asi dvacítkou našich kolegů (do té doby pobývala v archivu Jirky Duška, kterému za zpřístupnění děkuji). Z těchto pozorování bylo zhruba 110 na velmi slušné úrovni, takže je bylo možno zařadit do katalogu, s jehož druhou verzí se setkáváte v příloze tohoto a minulého Trpaslíka. Pochopitelně se nejedná o katolog planetárek a otevřenek, ale planetárek a kulovek - titulkem v minulém BT jste se jistě zmást nenechali.

Celý tento projekt, pracovně nazvaný FODIO ( FOtometrie DIfúzních Objektů), nemá prakticky žádné ambice. Vznikl proto, že autor těchto řádků se rád dívá po obloze, rád rozostřuje a zajímalo jej, jak je to či ono jasné. K dnešnímu dni (začátkem prázdnin 1995) tak je v archivu na 270 odhadů jasností zhruba stovky objektů, z nichž mnohé jsou možná i od Vás. Bohužel díky neochotě některých našich kolegů, kteří dříve vedli (?!) projekty jako JAKUDO a podobné, se spoustu Vašich odhadů dodnes získat nepodařilo, ačkoli bych je strašně rád zpracoval a zařadil do katalogu. Je to přinejmenším škoda. Pokud byste náhodou měli doma nějaká starší pozorování tohoto druhu, bez obav je zašlete na moji adresu; budou zpracována a pomohou zpřesnit naši znalost jasnosti toho kterého objektu. Zde je přehled nejaktivnějších pozorovatelů:

Peter Begeni, Prešov8pb
Peter Fabian, Zvolen10pf
Petr Hlous, Evaň16ph
Kamil Hornoch, Lelekovice21kh
Jan Kyselý, Vlašim138jk
Marcela Macková, Prostějov8mm
Jano Mušinsky, Bardejov7jm
Petr Pravec, dříve Brno8pp

Co se týče přesnosti pozorování, tak průměrný rozdíl mezi dvěma nejpilnějšími pozorovateli (mnou a Kamilem) je 0.22 mag, což s uvážením, že oba používáme jiných přístrojů, že se jedná o objekty mlhavé, popřípadě dokonce svítící jen v úzkých oblastech spektra, je shoda velice slušná. Pokud navíc sedí srovnávačky, lze dosáhnout shody nevídané a netušené. Jako příklad uvádím výsledky pečlivých odhadů několika známých objektů, u nás tolikrát rozostřené Činky M 27, dále planetárek NGC 6826 (Cyg) a NGC 6905 (Del) a kulovky M 2 (Aqr):

objektjasnostpozorovatel
objektjasnostpozorovatel
M 277.27+-0.05P. Fabian
7.23+-0.07O. Janoušek
7.27+-0.13J. Kyselý
7.23+-0.08J. Mušinský
7.50+-0.18I. Stojanov
M 26.61+-0.10P. Hlous
6.590.23K. Hornoch
6.710.27J. Kyselý
NGC 68268.31+-0.24P. Begeni
8.33+-0.23P. Hlous
8.51+-0.24P. Jablonický
8.22+-0.19M. Konečný
8.50+-0.13J. Krtička
8.49+-0.19J. Kyselý
8.36+-0.20M. Macková
8.29+-0.16P. Pravec
NGC 690510.11+-0.17P. Hlous
10.07+-0.15J. Kyselý
10.04+-0.16P. Pravec
10.12+-0.14P. Štěpán

Co říkáte: občas to funguje, ne? Pokud náhodou máte chuť si něco odhadnout, obraťte se na níže uvedenou adresu (poskytnu Vám mapky, rady apod.), pokud ne, i tak Vám přeji mnoho krásných zážitků pod hvězdnou oblohou.

Honza Kyselý

Čs.armády 1088

258 01 Vlašim

"Řekla bys mi prosím, kudy se dostanu odtud?"
"Záleží na tom, kam se chceš dostat," řekla Kočka.
"To je mi jedno kam -," řekla Alenka.
"Pak je jedno, kudy půjdeš."
"- jen když se někam dostanu," vykládala Alenka.
"To se jistě dostaneš," řekla Kočka, "jen když půjdeš dost dlouho. "Alenka měla dojem, že se to nedá popřít, zeptala se tedy na něco jiného. Carroll, Alenka v říši divů

OBSAH tisk Honza Kyselý


První den na Měsíci

V minulém roce u nás velmi nenápadně "prošumnělo" 25. výročí přistání člověka na Měsíci. Bezesporu jedna z nejdůležitějších událostí 20. století, v kosmonautice pak po startu prvního Sputniku (i když by se o tom mohlo sáhodlouze diskutovat) zcela nejdůležitější. Tisk a televize se ovšem tentokrát zachovaly velmi, velmi vlažné. Je proto víc než záslužné, že se (zřejmě díky nečekaným problémům až) letos na jaře dostala do prodeje kniha Marcela Grüna První den na Měsíci, která podrobně a velmi čtivě popisuje celé to kosmické dobrodružství. Stojí pouhých 40.- Kč a můžete si jí objednat přímo u autora v pražském planetáriu.

Co se týká textu, je to knížka moc pěkná. Čtivá je stejně jako třeba Oheň na Měsíci od Normana Mailera. Bohužel jinak se jedná o běs a hrůzu. Obálka, sazba, barevné podání obrázků je tak katastrofální (doopravdy je to tak hrozné, že jsem to musel uvést tučně), že obdivuju sebevědomí firmy Gradatim, která se pod to vše na poslední straně podepsala. Já bych takové firmě nezadal ani potisk toaletního papíru či ubrousků. Určitě by ani to neudělala pořádně. Kniha se tak bohužel stala ukázkou toho, jak také může dopadnout " profesionální" sazba.

Je to přitom velká škoda. Ve světě u příležitosti čtvrtstoletí dobytí Měsíce člověkem vyšlo množství různých výpravných knih (i videokazet). V porovnání s nimi je ita První den na Měsíci chudáčkem. Jedná se ovšem o knihu, při čtení které se my, co jsme v ony slavné dny ještě nebyli na světě, můžeme alespoň trochu dostat do oné báječné atmosféry, která procházky lidí po Měsíci provázela. A za to stojí si jí koupit.

První den na Měsíci byl zároveň "krásným posledním dnem" starého věku. Od této chvíle už svět nikdy nebude takový, jako předtím.

OBSAH tisk Jiří Dušek


Literatura divokého východu

V dnešní době prudkého rozvoje počítačových sítí a tudíž rovnocenného přístupu k informacím se pomalu stírají rozdíly mezi časopisy. V podstatě je můžeme rozdělit na dvě skupiny: na ty, které jsou (sice originální, ale) podobné americkému Sky and Telescope, a na ty, které od Sky and Telescope "opisují". Do první kategorie patří např. Astronomy Now, Astronomy, Sterne und Weltraum, do druhé třeba Kozmos nebo ruský Zvjezdočet. Ten se nám dostal do rukou prostřednictvím dvou vyslanců moskevské Astronomické společnosti, kteří se shodou okolností ocitli na úpické Expedici.

Jak nám Sergej, jeden z nich, řekl, hlavním problémem (nejen) ruské astronomie jsou úředníci a cesty. Je to vidět i na časopisu: nekvalitní tisk, nevzhledná grafika a zpravidla převzaté nebo "přetavené" články z cizích časopisů. Existují však výjimky potvrzující pravidlo (viz další článek).

Jinak našinec občas narazí na zajímavá překvapení. Např. u veškerých cen je uvedeno, do kdy platí. A často se setkáte nejen s rubly, ale i americkými dolary. Ona ta inflace je v rusku asi doopravdy značná.

Nepříliš nápaditý časopis stojí 67 900 rublů na rok (= 12 čísel), resp. 18 USD (ceny platily do 1. července) odkazpodčarou V prvním letošním čísle (ceny platily do 1. února) byste zaplatili jen 41 900 rublů, resp. 16 USD. a dozajista vám nepřinese téměř nic zajímavého, takže škoda těch peněz. Ostatně ono není ani jisté, jak dlouho bude v nejisté současnosti našich východních přátel existovat (zatím prožívá první rok).

Výrazně lepší (originálnější) je Vselenaja i my. Jedná se ovšem o almanach, takže vychází nepravidelně, zřejmě až se nashromáždí dostatek příspěvků a samozřejmě i peněz. Patříte-li k těm málo jedincům, kteří ještě ovládají ruštinu, pokuste se k němu dostat. Cenu bohužel neuvádím, neb se mi ji nepodařilo zjistit. (V příštím Trpaslíku snad najdete nějaký překlad.)

Do třetice z ruské literatury. Moskevští přátelé dovezli žlutou knížku formátu A5 - Astronomičeskyje olympiády. Jedná se o soubor všech příkladů Moskevských astronomických olympiád, které se konají od roku 1947. Celkem se jedná o více než 450 řešených příkladů různé úrovně - snadných i velmi, velmi obtížných. Ostatně tady je jeden příklad: Proč se v tropických oblastech dává v oknech přednost žaluziím s vertikálně rozloženými lamelami, resp. ve středních zeměpisných šířkách žaluziím s horizontálním rozložením lamel? Já sám hodlám všechny příklady spočítat. A doporučuji to i vám.

No dobře, proč ale o ruské literatuře píši? Vždyť se stejně sehnat nedá. Dá! Na Expedici v Úpici bylo dohodnuto, že se místní hvězdárna stane zprostředkovatelem právě této literatury. O podrobnější informace, vč. nabídky, si přitom můžete napsat už dnes (Hvězdárna, pošt. přihrádka č. 8, 542 32 Úpice).

OBSAH tisk Jiří Dušek


Jarní nebe starých Slovanů

Pro každé roční období - zimu, jaro, léto a podzim, je charakteristická jiná část hvězdného nebe. Samozřejmě, že toto dělení na sezóny není přesné - během noci, díky rotaci Země, můžeme sledovat souhvězdí i jiných částí roku. Např. v zimě jsou večer pozorovatelná podzimní souhvězdí, stejnou noc ráno naopak souhvězdí jarní.

Teď si ale povězme o souhvězdích, které jsou na jarním nebi, avšak nikoli o těch ze starořeckých bájí a legend. Pojďme se seznámit s hvězdnými "obyvateli", kterými osadili nebe naši předci - staří Slované.

Ruská národní astronomie je doposud nepříliš známá. Od nebeského folklóru jiných národů se liší velkým počtem pojmenování patřící stále stejnému objektu (např. pro Plejády jich je známo 37, pro Oriona přes 20). Dokonce se často různá souhvězdí nazývají stejným jménem. Obecně je ale nejstarších ruských souhvězdí známo jen málo.

Bez ohledu na to je dnes možné sestavit celý atlas ruských souhvězdí. I když na současných mapách nejsou staroruské názvy, zachovaly se do dnešních dob nejen v pohádkách a bájích ruských, ale i běloruských a ukrajinských.

Naši procházku začneme u nejznámějšího souhvězdí severního nebe - Velké medvědice. V ruštině pro ni najdeme přes 50 různých názvů. Ze všeho nejčastěji ale představuje Losa nebo Jelena či Soba(ve starověkých mýtech se los nebo sob nerozlišovali). Losem, Jelenem byla nazývána i Malá medvědice. Kult těchto živočichů - jeden z nejstarších kultů v historii lidstva, má totiž počátky zřejmě až v době kamenné.

Prakticky v celém Rusku se do dnešních dob dochovaly stopy úcty ke dvěma nebeským losům - stvořitelům světa, kteří dali lidem všechna pozemská blaha. U těchto souhvězdí ale existují i další pojmenování: Vůz, Kára, Povoz, Žebřiňák...  Srovnání "naběračky" Velké medvědice s povozem ale najdeme i u mnohých jiných národů. Obrazec, který tvoří nejjasnějšími hvězdy souhvězdí, k tomu dává pádný důvod.

Vinoucící se Drak mezi Velkou a Malou medvědicí, je ten samý had, který v ruských skazkách okrádá mladou krasavici. Krasavicí je přitom Polárka. Protože je na ni namířena rotační osa Země, jeví se nehybnou. V národním povědomí byla tato hvězda krasavicí, nacházející se v zajetí nebeského Hada, který ji nedovolí uniknout.

Pokračujme v naší procházce. V jihozápadní oblasti nebe září souhvězdí Pastýře. Na jižní Ukrajině nazývali Pastýřem samotného Arktura, současně okolní hvězdy spolu s hvězdami Velké medvědice - Pastýřem s ovcemi. Na Ukrajině také označovali Pastýřem části souhvězdí Herkula a Hada, které jsou v jarních měsících dobře pozorovatelné nad východem.

V souhvězdí Panny Slované viděli mladé Děvče. Ve starověku byly totiž v rusku rozšířené dívky, které věštily s věnci - na jaře upletené věnce pouštěly po vodě a z jejich pohybu pak předvídaly manželství a budoucnost. Věncem byla přitom v minulosti nazývána Severní koruna, kterou najdete nahoru, doleva od Dívky.

Na jižním nebi najdete Lva. Jedna ze sibiřských zkazek vypráví, že pod Velkou medvědicí leží hvězdný Šátek, který si vybrali vojáci za terč a střileli do něj s luky. Bohužel, dnes už není možné přesně určit kontury tohoto Šátku. Víme pouze, že visí pod "Hvězdnou medvědicí". Nad severním horizontem najdete Kasiopeju. Toto souhvězdí bylo ve starověku nazýváno Srpy, pět nejjasnějších hvězd potom představuje jiskry nebo rosu blíštící se na nich. Říkalo se také, že Kasiopeja představuje čtyři srpy, které svým ostřím přeseknou vše, co jim přijde do cesty.

Nad ránem na východě, již dostatečně vysoko nad obzorem, ukazuje se souhvězdí Lyry a Labutě, poblíž obzoru pak Orla. V Lyře Slované viděli ptáka: Jestřába, Sovu. Díky procházející Mléčné dráze připomíná ohromného ptáka i Labuť, kterou Slované nazývali Husou či Labutí.

V souhvězdí Orla zase předkové viděli další hvězdnou Dívku, jdoucí s vahadlem. Altair byl samotnou dívkou, hvězdy gamma a beta vědra. Delfín představoval Hrnec nebo Kolo. Cesta , po které dívka jde, byla potom Mléčná dráha.

To jsme už začali mluvit o souhvězdích letní oblohy. K nim se podrobněji vrátíme až někdy příště. Nakonec dovolte naši nevelkou procházku jarním nebem zakončit. Jak bylo vidět, na národní pojmenování hvězd a souhvězdí mělo vliv křesťanství. V poetických představách předků bylo totiž nebe odrazem, jakoby v zrcadle, samotné Země.

Z ruského originálu, který byl publikován v časopise Zvjezdočet 3/95, volně přeložil a zkrátil Jiří Dušek.

OBSAH tisk A. V. Fesenko


Zajímavá pozorování

Dnes bychom mohli začít trochu netradičně. V současnosti se hodně hovoří o návratu člověka na Měsíc. Mezi ty, kteří se na to nejvíc těší, určitě patří astronomové. Avšak napadlo by vás, že se na Měsíc skutečné astronomické přístroje dostaly už dávno? Ano, v dubnu 1972 John Young a Charles Duke přistáli s Apollem 16 poblíž kráteru Descartes a na měsíčním povrchu vysadili malou přenosnou "pozorovatelnu" Far Ultraviolet Camera/Spectrograph, která byla citlivá na záření s vlnovou délkou pod 160 nm. Celkem získala necelé dvě stovky snímků: zemské atmosféry, magnetosféry, mlhovin a skupin galaxií. A teď už k vašim pozorováním (i když už jich nejsou takové záplavy jako v minulosti). Tomáš Havlík, v současnosti profesionální astronom ostravské hvězdárny, si na jaře tohoto roku prohlédl známou mlhovinu Kalifornii:

1./2. března 1995 19:42-20:02 SEČ Sb 25x100 mhv 5.7

NGC 1499 Cas - Mám místo a pravda moc toho nevidím. Asi proto, že je dost velká, až tři stupně. Třepu Sometem jako divý a po rozkoukání jí skutečně vidím, resp. její část. Tou si však jsem naprosto jistý. Je to jasnější pás, zřejmě severovýchodní okraj poblíž hvězdy asi 6 mag. Tato část je absolutně nejvýraznější a přechází téměř do všech směrů (až na severovýchod, tam nic není) do slabších partií. Ty jsou pak podstatně hůře pozorovatelné. Celkově je mlhovina podlouhlá ve směru jihovýchod-severozápad, na různých místech různě široká. Zdá se mi s celkem výraznou zátokou či zálivem u jihozápadního okraje, poblíž hvězdy 5 mag. Více snad napoví kresba, protože zbytek je tak na 50%.

Nebudu teď diskutovat, za jakých podmínek může být Kalifornie vidět. Legenda české meteorické astronomie docent Vladimír Znojil tvrdí, že může být na tmavé obloze pozorovatelná bez dalekohledu i z Brna, ale já bych takový optimista nebyl. Pokusil jsem se alespoň prověřit kvalitu Tomášovi kresby (sever nahoře, západ vpravo, na výšku má asi 1.5°). Upřímně řečeno nic, moc. Některé hvězdy šlo na fotografiích identifikovat jen s velkou fantazií. Mlhovina se potom táhne spíš směrem k jihovýchodu, kdežto na kresbě spíš k východu, resp. severovýchodu. Ani poloha nejjasnější části mlhoviny není nejpřesnější. Shrnutí je tedy následující: Mlhovina za dobrých podmínek zřejmě pozorovatelná je, není to však nijak nápadný objekt. Spíš na úrovni duchů.

Je vhodné se také zmínit o příslušnosti Kalifornie k asociaci Per OB2, ke které patří i hvězdy x, z, o, 40 a 42 Persei. Nejjasnějším členek kupy je z Persei - B1 veleobr s absolutní hvězdnou velikostí -6 mag. Stáří asociace se odhaduje na asi 1.5 milionů let, vzdálenost 400 parseků.

Depresivní pozorování poslal Gaspar Bakos z Maďarska, který má k dispozici 45 cm reflektor a dobré pozorovací stanoviště v obci Ráktanya u Balatonu. Tentokráte jsem vybral jasnou, leč nepříliš známou NGC 40 v Cepheovi. Ve velkém dalekohledu vypadá velmi zajímavě, se spoustou detailů, ne nepodobná spirální galaxii. Ostatně viz kresba pořízená během dvou nocí 23./24. a 24./25. srpna 1995 při mhv 6.4 mag. Zvětšení bylo 312x, průměr zorného pole byl 9.5'. Kromě Gasparovi kresby reprodukujeme i trojici jeho skic zachycující rozložení jednotlivých detailů v kresbě. Levá horní byla zhotovena v noci 24./25, pravá v noci 23./24., spodní je potom kompozicí obou.

Co je zajímavé na NGC 40 je to, že na rozdíl od ostatních planetárek má velmi slabou emisi v čarách zakázaného kyslíku a naopak silnou v čarách jednou ionizovaného dusíku. V červeném oboru spektra má tudíž kolem 7.5 mag, ve viditelném však kolem 11 mag. Takže by stálo ji odhadnout.

OBSAH tisk Jiří Dušek


Bílý Trpaslík je dvouměsíčním zpravodajem sdružení Amatérská prohlídka oblohy (IČO 49467905) vydávaný ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Mikuláše Koperníka v Brně. Součástí každého čísla je i zpravodaj Terminátor. Adresa redakce: Jiří Dušek, Kubešova 8, 612 00 Brno, tel. 05-75 32 23, nebo Jiří Dušek, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka, Kraví hora 2, 616 00 Brno, tel, 05-41 32 12 87, E-mail: dusek@sci.muni.cz. Sazba LaTeX (textová část 76 180 bytů). Zdrojové texty a některé další materiály vydávané sdružením jsou též k dispozici na anonymním ftp serveru psycho.fme.vutbr.cz).

Copyright APO 1995


OBSAH tisk